Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., as ohľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov súhlasí dopytujúci so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytol subjektu:


Marta Nádeníčková
so sídlom Litultovice 220,
747 55 Litultovice okr. Opava
IČO:
70301590
DIČ: SK8052275418

Internetové stránky: www.magneticka-tabule.cz

1. Dopytujúci berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje pri žiadosti o kalkuláciu uvedie správne.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účel registrácie a za účelom vedenia užívateľského účtu.

3. Marta Nádeníčková spracováva od okamihu, keď dopytujúci odošle dopyt prostredníctvom formulára na webe subjektu Marta Nádeníčková , o ňom tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo.

4. V prípade, že by sa dopytujúci domnieval, že Marta Nádeníčková vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom môže:
• požiadať Martu Nádenníčkovú alebo spracovateľa o vysvetlenie,
• požadovať, aby Marta Nádeníčková odstránila takto vzniknutý stav.

Ak nevyhovie Marta Nádenníčková žiadosti, má dopytujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúceho bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov a tento súhlas môže kedykoľvek bezplatne odvolať.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí na dobu 5 rokov od poskytnutia súhlasu subjektu.

9. Spoločnosť informuje, že každá fyzická osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na zmenu údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo na výmaz údajov, právo na prenositeľnosť údajov a prípadne právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Právo odvolať súhlas aj ďalších práv podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné využiť v pracovnom čase v sídle spoločnosti alebo prostredníctvom emailu info@magneticka-tabule.cz