pre predaj tovaru prostredníctvom on-line webovej prezentácie umiestnenej na internetovej adrese www.magneticka-tabula.sk ktorého prevádzkovateľom je

Marta Nádeníčková
fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona nezapísaná v obchodnom registri
so sídlom 747 55 Litultovice 220
IČO: 70301590
DIČ: SK8052275418

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) prevádzkovateľa Marta Nádeníčková, so sídlom 747 55 Litultovice 220, IČO: 70301590, DIČ: CZ8052275418 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. /2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou, ktorá je staršia ako 16 rokov , (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webovej prezentácie predávajúceho.

Webová prezentácia je predávajúcim prevádzkovaná na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.magneticka-tabula.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci zmení, doplní alebo zruší znenie týchto obchodných podmienok, vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa budú riadiť obchodnými podmienkami v znení účinnom ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Webové rozhranie obchodu umožňuje vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie.

2.2. Pri registrácii a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia webového rozhrania obchodu.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

3.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

b) spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Odoslaniu objednávky predchádza oboznámeniu a potvrdeniu súhlasu s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov. Následne objednávku odošle kupujúci predávajúcemu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.5. Po odoslaní objednávky tovar obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke, informáciu o objednávke (potvrdenie objednávky), v ktorom bude obsiahnuté okrem iného číslo objednávky a zhrnutie údajov uzavretej kúpnej zmluvy. Informácie o objednávke (potvrdenie objednávky) je zasielané automaticky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim.

3.6. V súvislosti s objednávkou tovaru môže predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky na telefónne číslo uvedené kupujúcim pri realizácii objednávky, a to v záležitostiach súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.8. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a je prístupná kupujúcemu po prihlásení do jeho užívateľského účtu.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby, napr. podozrivo nízka cena. Ceny sú prezentované vrátane DPH.

4.2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu týmito spôsobmi: platba dobierkou, prevodom na účet predávajúceho.

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku kupujúcim vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a ďalších nákladov s tým spojených.

4.5. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.6. Platba kartou je vykonávaná prostredníctvom platobnej brány Global Payments

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho ak ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Kupujúci – spotrebiteľ má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odkupnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.

5.3. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote 14 dní. Odstúpenie odkupnej zmluvy odošle kupujúci na e-mail info@magneticka-tabule.cz. Predávajúci potvrdí kupujúcemu v textovej podobe prijatie odstúpenia. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, a to za nasledujúcich podmienok:

- musia byť riadne zabalené, aby nedošlo k jeho poškodeniu na ceste späť k predávajúcemu

- musia byť nepoškodené

- musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) s kópiou dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo s iným dokladom preukazujúcim kúpu tovaru

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru na ceste k predávajúcemu. Tovar nie je možné zasielať na dobierku, predávajúci nie je povinný takto tovar prevziať.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, alebo spôsobom akým bude kupujúci požadovať. Popri kúpnej cene má kupujúci nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru ku kupujúcemu. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti a predávajúci vykoná kontrolu tovaru.

5.6. Pokiaľ predávajúci zistí, že vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček či iné bezodplatné plnenie (ďalej len „darček“), je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.8. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

predávajúci neobdržal kúpnu cenu v dobe splatnosti alebo si kupujúci tovar neprevzal tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, bude predávajúci kupujúceho o odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať.

Pokiaľ kupujúci úplne alebo sčasti uhradil kúpnu cenu, vráti predávajúci prijatú sumu do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý kupujúci na tento účel oznámi, alebo z ktorého vykonal úhradu.

6. Doprava a dodanie tovaru

6.1. Rozvoz tovaru je zaisťovaný po celej Českej republike prostredníctvom prepravnej spoločnosti FOFR, zásielky na Slovensko sú posielané prostredníctvom špedície DPD.

Objednaný tovar si možno vyzdvihnúť aj osobne na výstavách a predajných akciách, ale iba po predchádzajúcom dohovore s predávajúcim.

6.2. Dodacia lehota je závislá od dostupnosti produktu a druhu objednaného tovaru. U tovaru bežne dostupného a tovaru, ktorý má predávajúci skladom, prebieha odoslanie zásielky do 14-21 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch, ako je zákazková výroba môže byť dodacia lehota dlhšia. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na karte produktu v záložke Dodacie lehoty.

6.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy viazaný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný na určenom mieste tovar prevziať.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto oznámiť prepravcovi alebo prevádzkovateľovi obchodu najskôr ako je to možné a najneskôr do 1 dňa od doručenia zásielky.

V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o. v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, tovar sa hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v článku 7.2. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre vadu, v dôsledku ktorej bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva- ak to z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare do 24 mesiacov od prevzatia.

7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@magneticka-tabule.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.5. Všetky informácie o tovare umiestnenom na stránkach internetového obchodu je informatívneho charakteru a nemožno z neho vyvodzovať právne následky.

8.6. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz .

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov podľa GDPR

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., as ohľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov.

9.2. Kupujúci berie na vedomie, že poskytuje predávajúcemu na spracovanie osobné údaje za účelom plnenia záväzkov z uzavretej zmluvy. Za týmto účelom sú spracovávané: meno a priezvisko či obchodná firma, IČO, bydlisko či sídlo, dodacia adresa, telefónny kontakt a e-mail a ďalej všetky kupujúcim poskytnuté osobné údaje.

9.3. Osobné údaje sú spracovávané formou archivácie v elektronickej a listinnej podobe v šifrovaných programoch a uzamykateľných priestoroch. Prístup k týmto má iba preškolený personál.

9.4. Predávajúci je oprávnený odovzdať tretej osobe osobné údaje kupujúceho iba za účelom plnenia zákazky (napr. subdodávateľovi či dopravcovi). S takýmto odovzdaním osobných údajov kupujúci súhlasí.

9.5. Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu trvania obchodného vzťahu + záručnej doby. Po uplynutí týchto lehôt budú spracované iba z dôvodu archivácie podľa osobitných právnych predpisov.

9.6. Dohľad nad spracovaním osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

10. Informácie pre spotrebiteľa

10.1. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci - spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR
Štefanská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz

Kupujúci - spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Fotografie zobrazujúce tovar na internetovom obchode sú iba informatívne. Chyby a omyly v textoch pri produktoch sú vyhradené.

11.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný protokol .

11.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa pre doručovanie:
Marta Nádeníčková
747 55 Litultovice 220
Adresa elektronickej pošty: info@magneticka-tabule.cz
Telefón: +420 739 573 260

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 11. 2021